جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ‌ریاست رئیس جمهورغنی تدویر یافت

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ‌ریاست رئیس جمهورغنی تدویر یافت

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در قصر گلخانۀ ارگ برگزار گردید.

در این جلسه گزارش کارکردهای پولیس محلی، طرح اصلاح و بهبود محابس برای چهار سال آینده و پیشرفت در نتایج بررسی رویداد تهاجمی و تروریستی بالای هوتل انترکانتیننتال مورد بررسی قرار گرفت.

 ابتدا گزارش کارکردهای پولیس محلی به جلسه ارائه گردید و رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، ضمن اینکه بر ایجاد قوماندۀ واحد در پولیس ملی هدایت داد، بر تقویت نقاط موثر تاکید ورزید.

سپس طرح اصلاح و بهبود محابس برای چهار سال آینده به جلسه ارائه شد و رئیس جمهور در این خصوص، گفت که در رهبری و مدیریت محابس اصلاحات همه جانبه بیاید و به حقوق و امتیازات محبوسین توجه شود. وی بر رعایت قوانین و حقوق بشر در رفتار با محبوسین نیز تاکید کرد.

در این جلسه نتایج بررسی رویداد تهاجمی و تروریستی سال گذشته بالای هوتل انترکانتیننتال مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور به خاطر پیشرفت در بازداشت عاملین آن رویداد از مسئولین ارگان های امنیتی تشکر کرد و به آنان هدایت داد که جزئیات گزارش را با مردم شریک سازند.