اصلي پاڼه / د ارګ اداري ودانۍ  

دغه ودانۍ په ۱۳۹۰ کال کې د ارګ له کلا څخه بهر په ختیځه برخه کې د پنځلسمې یا ختیځې دروازې او د ارګ د مخابرې دروازې ترمنځ جوړه شوې ده. پخوا دلته د ارګ نظامي دفترونه او د سرتېرو د استوګنې ځایونه وو. د دغې ودانۍ طرحه د کابل پوهنتون پخواني استاد پروفیسر محمد رفیع سمیع زي جوړه کړه چې په پایله کې نوې ودانۍ د پخوانۍ ودانۍ پر ځای جوړه شوه. پر اداري دفترونو سربېره، د جمهوررئیس د یو شمېر سلاکارانو کاري دفترونه او د ارګ کتابتون هم په همدغه ودانۍ کې دي.