اصلي پاڼه / دارګ برجونه

د ارګ کلا څلور برجونه لري چې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال جوړشوي دي. دغه برجونه په لومړیو کې د ارګ د ښکلا او دفاع لپاره جوړ شول. د ارګ برجونه چې ارګ ته یې ښکلا ورکړی د هغه وخت د نظامي پوهې پر بنسټ په کې کاږه او معوج تیرکشونه هم جوړ شوي، تر څو د ارګ مدافعان په کې خوندي وي  او د مقابل لوري مرمۍ ورته زیان ونه رسوي.  د ارګ ټول برجونه د هغه د مخکینۍ نقشې پر اساس بیارغاول شوي او د دغو برجونو بامونه هم له اوسپنې جوړ  شوي دي. د ارګ برجونه د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه په وخت کې یو څه په عصري بڼه  ترمیم شول؛ خو دغه برجونه د تنظیمي جګړو په پایله کې راونړېدل او خراب شول چې د جمهوررئیس حامد کرزي په وخت کې د دغو برجونو د بیا رغاونې کار بېرته پیل شو.