اصلي پاڼه / د ارګ جومات

د ارګ د جوړېدو سره هم مهال د ارګ جومات هم جوړ شو.  په دغه جومات کې کارول شوي لرګي له پکتیا ولایت څخه راوړل شوي. دغه جومات همزمان ۲۵۰ تنه لمونځ کوونکي ځایوي. په دغه جومات کې د امیر عبدالرحمن خان له واکمنۍ څخه تراوسه افغان زمامداران او د ارګ ډېری کارکوونکي پنځه وخته لمونځ  په جماعت سره ادا کوي.