اصلي پاڼه / د ارګ دروازې

پخوا به شاهي نظامونو د خپل نظام د عظمت د ساتنې لپاره په خپلو کلاو او ماڼیو کې لویې دروازې جوړولې. دغو دروازو به  دوه پلې درلودې او په یوه پله کې به یې یوه بله کوچنۍ دروازه جوړوله. د ارګ او د ارګ د مختلفو ماڼیو په جوړولو کې هم، همدغه مورد په پام کې نیول شوی دی.

د ارګ کلا د بېرغ، نادرشاهي، خصوصي او سویلي دروازو په نومونو څلور دروازې لري.