اصلي پاڼه / د ارګ د کلا عمومي دروازه

د ارګ د کلا عمومي دروازه ختیځ لوري ته پرانیستې، جنګي دروازه یې هم بولي؛ خو اوس د بیرغ په دروازې مشهوره ده، ځکه  د دغې دروازې په سر د افغانستان ملي بیرغ رپېږي. د ارګ دغه دوه پلې لرونکې دروازه له اوسپنې او لرګي جوړه شوې. دغه دروازه به چې تړلې وه، نو د ارګ کارکوونکو به له وړې دروازې تګ راتګ کاوه.

 د ارګ دغه دروازه کلکه ښکلېجوړه شوې. دغه دروازه جنګي استحکامات لري، ځکه یې نو جنګي دروازه بولي او بهرنۍ خواوې یې پر دېوالونواحاطه شوي چې ټول دېوالونو په تیرکشونو مجهز دي. د دروازې پر سر په تخت بام کې هم تیرکشونه موجود دي.