اصلي پاڼه / د ارګ ځانګړې دروازه

د ارګ د کلا بله دروازه د کلا شمالي دروازه ده چې د ملي امنیت د شورا ودانۍ ترڅنګ د دلګشاه ماڼې ته مخامخ موقیعت لري. دغه دروازه د امیرعبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوې چې یوازې شاهانو له دغې لارې تګ راتګ کاوه، ځکه یې نو ځانګړې دروازه بولي.