اصلي پاڼه / د ارګ کتابتون

د ارګ په شاهي کتابونو کې د یوه ستر او مهم کتابتون یادونه شوې چې په ارګ کې دننه موجود دی. په دې کتابتون کې  په زرګونو ټوکه ارزښتناک کتابونه او خطي نسخې ساتل کېدې. اوسمهال په دغه کتابتون کې ۹زره ټوکه کتابونه موجود دي.