د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د امریکا د متحده ایالاتو تر منځ د اوږد مهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه