د افغانستان اسلامي جمهوریت او د آلمان فدرالي جمهوريت تر منځ د دوه اړخيزې همكارۍ موافقه ليك