د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د استرالیا تر منځ اوږد مهاله هر اړخیزه همکاري