د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د هند د جمهوریت تر منځ د ستراتيژیکې همکارۍ تړون د