د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس اعلامیه د ۱۳۹۵ کال د تله په ۱۵ نیټه