اصلي پاڼه / شاهي دروازه

د ارګ درېیمه لویه دروازه، شاهي دروازه ده چې د چهارچنار ماڼۍ او کوټي باغچې ترڅنګ په جنوبي برخه کې موقعیت لري. امیر عبدالرحمن خان په دغه دروازه ډېر تګ راتګ کاوه، له همدې امله یې شاهي دروازه هم بولي. د ارګ یو شمېر کارکوونکي ورته نادرشاهي دروازه هم وایي، ځکه نادرشاه د لومړی ځل له همدغې دروازې ارګ ته راننوت.