اصلي پاڼه / لوېدیځه دروازه

دغه دروازه چې په لوېدیځې یا غربي دروازې مشهوره ده، د ارګ د کلا په لوېدیځ کې د لوېدیځ برج د دېوال ترڅنګ، د بهرنیو چارو وزارت پر لور د حرمسرای او کوټي باغچې شاته موقیعت لري. لویدیځه دروازه د نورو درې واړو دروازو خلاف وړه ده او دوه پلې لري. داسې معلومېږي چې دا پخوا هم  وړه فرعي دروازه وه چې په بېړنیو حالاتوکې ترې ګټه اخیستل کېده.