اصلي پاڼه / ملي سرود

شلمه ماده: د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دى، الله اكبر او دافغانستان د قومونو نومونه به پكې راځي.