صحبت های رئیس جمهور غنی در جریان غمشریکی با خانوادۀ مرحوم حضرت مجددی