سخنرانی رئیس جمهور غنی پس از دیدارش با رئیس جمهور ترکمنستان