سخنرانی رئیس جمهور غنی در انستیتوت روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه ترکمنستان