د ښاري نړیوالې مجمع لسمه ناسته کې د جمهوررئیس غني وینا