د افغانستان لپاره د سیمه ییزه همکاریو ناسته(دافغانستان کنفرانس ۲۰۲۰؛ حاشیوي ناسته) کې د جمهوررئیس غني وینا