د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا شپږ څلوېښتمه غونډه کې د جمهوررئیس غني وینا