د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو متقاعدینو سره د جمهوررئیس د اختر مبارکي

د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو متقاعدینو سره د جمهوررئیس د اختر مبارکي