د ځمکو او اوبو عالي شورا په هکله

د ځمکو او اوبو عالي شورا موخې او دندې:

ـ د ځمکو او اوبو اړوند اصلاحاتو په هکله د پالیسیو تصویب؛

ـ د هغو پر تطبیق بشپړه او اغیزناکه څارنه او ملاتړ؛

ـ د ځمکو او اوبو اړوند دولتي، خصوصي او تمویلوونکو ادار ترمنځ د همغږۍ راوستل؛

ـ د دولتي او خصوصي غصب شویو ځمکو عمده مسائلو ته رسیدګي؛

ـ په دغه ډګر کې د سترو ملي پروژو د طرحې او تطبیق لپاره د اسانتیاوو رامنځته کول؛