د کابینې غونډه

کابینه کې د ټاکنو قانون په طرحې بحث وشو

تاریخ نشر: ۲۹ - زمري - ۱۳۹۵