د ارګ تاریخچه (دجمهور ریاست مانۍ)

کابل تاریخي او لرغونی ښار د شاهانو او امیرانو ټاټوبی بلل کېږي. دغه ښار پخوا کلا ته ورته و چې د ځینې دېوالونو اثار او نښې تراوسه هم پاتې دي. کابل ښار شپږ دروازې او هرې دروازې ځانګړی نوم درلود. په دهمزنګ کې د کندهاریانو دروازه، …

د ارګ تاریخچه (دجمهور ریاست مانۍ)