د ملي دفاع وزارت د نوماند وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته د هغه د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس حکم

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم اسدالله خالد، به‌حیث نامزدوزیر وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندید متذکره را با رعایت صراحت فقره ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی‌جرگه شورای ملی معرفی نماید.

 محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان