پیام تسلیت رئیس جمهور غنی بخاطر درگذشت خانم سوداکا اوگاتا

با تاسف فراوان خبر درگذشت خانم سوداکا اوگاتا کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را دریافت کردم.

خانم اوگاتا به عنوان یک دیپلمات و سیاستمدار موفق جاپان، خدمات شایانی را به مردم کشورش انجام داده است و در زمانی که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بود، به مهاجران افغان و تمام پناهندگان جهان صادقانه خدمت کرد و دستآوردهای او برای همیش ماندگار باقی خواهد ماند.

من به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان از خدمات خانم اوگاتا و توجه اش به افغانستان در زمانی که بحیث رئیس عمومی ادارۀ همکاری های بین المللی جاپان(جایکا) و همچنان مشاور وزارت امور خارجۀ جاپان ایفای وظیفه می کرد، قدردانی میکنم.

 بدینوسیله مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به حکومت و مردم جاپان و مسئولین سازمان ملل متحد ابراز می نمایم.