اصلي پاڼه / د ویاند سره اړیکه

شاه حسین مرتضوی

دنده: د جمهوري ریاست د ویاند معاون

ګرځنده: ۰۰۹۳٧٢٨٩٩٨٩٠٨

برېښنالیک: murtazawi84@yahoo.com


دواخان مینه پال

دنده: د جمهوري ریاست د ویاند معاون

ګرځنده: ۰۷۲۸۹۹۸۹۰۷

برېښنالیک: menapal2013@gmail.com


درانی وزیری

دنده: د جمهوري ریاست د ویاند معاون

ګرځنده: ٠٧٢٨٩٩٨٩٨۵

برېښنالیک: durani.waziri@arg.gov.af

حامد سوزان

دنده: د رسنیزو اړیکو مسؤول

ګرځنده: ۰۰۹۳۷۰۸۰۹۵۳۸۳

برېښنالیک: hamed.hunar@gmail.com


کوم ژورنالسټان چې له جمهور رئیس سره د مرکې هیله لري، خپل غوښتلیک دې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر د ویاند د دفتر په پته را واستوي چې مناسب وخت ورته ځانګړی شي.