اصلي پاڼه / د ویاند سره اړیکه

هارون چخانسوري

 دنده: د جمهوري ریاست د دفتر مرستیال او د جمهور رئیس‌ ویاند

ګرځنده: ۰۲۰۲۱۴۱۰۸۷

برېښنالیک: h.chakhansuri@arg.gov.af


شاه حسین مرتضوی

دنده: د جمهوري ریاست د ویاند معاون

ګرځنده: ۰٧٢٨٩٩٨٩٠٨

برېښنالیک: murtazawi84@yahoo.com


درانۍ وزیری

دنده: د جمهوري ریاست د ویاند معاون

ګرځنده: ٠٧٢٨٩٩٨٩٨۵

برېښنالیک: durani.waziri@arg.gov.af

صمیم عارف

دنده: د جمهوري ریاست د ویاند معاون

ګرځنده: ۰۷۲۸۹۹۸۹۶۳

برېښنالیک: s.arif@arg.gov.af

حامد سوزان

دنده: د اړیکو او برنامو د تنظیم آمر

ګرځنده: ۰۷۰۸۰۹۵۳۸۳

برېښنالیک: hamed.hunar@gmail.com


کوم ژورنالسټان چې له جمهور رئیس سره د مرکې هیله لري، خپل غوښتلیک دې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر د ویاند د دفتر په پته را واستوي چې مناسب وخت ورته ځانګړی شي.