اصلي پاڼه / د ویاند سره اړیکه

 

 


 

شاه حسین مرتضوی

دنډه: د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست

ګرځنده: ۰۰۹۳۷۹۹۰۳۷۰۸۳

برېښنالیک: murtazawi84@yahoo.com

 

دواخان مینه پال

دنډه: د جمهوري ریاست د ویاند معاون

ګرځنده: ۰۷۲۸۹۹۸۹۰۷

برېښنالیک: menapal2013@gmail.com

 

حامد سوزان

دنډه: د رسنیزو اړیکو مسؤول

ګرځنده: ۰۰۹۳۷۰۸۰۹۵۳۸۳

برېښنالیک: hamed.hunar@gmail.com

 

کوم ژورنالسټان چې له جمهور رئیس سره د مرکې هیله لري، خپل غوښتلیک دې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر د ویاند د دفتر په پته را واستوي چې مناسب وخت ورته ځانګړی شي.