د سولې په اړه د مدني ټولنې، ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کنفرانس کې د جمهور رئیس غني وینا