سخنان رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح “دوازدهمین نشست شاروالان راه ابریشم”