سخنرانی رئیس جمهورغنی در چهارمین کنفرانس ملی شهری “پیش به‌سوی شهرهای پایدار”