سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست مقامات عالی رتبه (SOM)