ویدیوی سخنان رئیس جمهورغنی در سیمینار علمی- تحقیقی بین المللی، گرامی‌داشت از احمدعلی کهزاد