باش صحیفه / خبر های بلوچی

جمهوریین اُستُمان کماش غنی: کابلی گُډین تُروسپرینوکین دپ دیگئ تسر کنوک و...

تاریخ نشر: ٠٥ عقرب, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا کابلی امنیتین جاور پټ و پول و کابلی سیزدهمی حوزه به کوثر دانشی تعلیم و رودینگئ بُنجاهئ سرا گُډین تُروسپرینوکین دپ دیگئ و گون دیم هونانی لوگ مهلوکان په رسگئ هاطرا ملیین امنیتئ شورای موظفین هیئتئ رپوټئ اوشکتنئ، دیوان جوړ بوت.بری دیوانا که به ارگا تسر بوت، اول به کابلی گُډین تُرسپرینوکین دپ دیگئ دیم هون بوتگین لوگ مهلوکان رسگئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون جاپانئ سفیراهیرواکنگئ گندونندا کُرت

تاریخ نشر: ٠۴ عقرب, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا مان افغانستانا گون چاپانئ سفیر میتسوجی سوزوکا به هیرواکنگئ دودا په آیی هذمتانی سِتا کنگئ مکسدا غازی میر مسجدی خان دولتین مدالا دات.جمهوریین اُستُمان کماش به افغانستان و جاپانی نیاما به جوانین و دوستانین رابطانی سک کنگ، ود و دیمریی و همکاریانی گیش کنگا به میتسوجی سوزوکا کوشست و تلواسگانی وهده گُشت، افغانستان گون وتی یک جوانین دوستی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی باختر افغان الوتنه هواهین شرکتا شه پدا جوړبوهگا...

تاریخ نشر: ٠۴ عقرب, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی زی نواشامی باخترافغان الوتنه هواهین شرکتا شه پدا جوړ بوهگا و رندا پاچ کُرت.برا دیوانا که په همی مکسدا مان حامدکرزی بین المللین بالئ پټا جوړ بوت ات، جمهوریین ریاستئ اول کمک کارامرالله صالح، ملیین امنیتئ سلاء کار داکتر حمدالله محب و لهتین برزرتبین کاردربر هم ات انت اول حامدکرزی بین المللین بالئ پټئ کماش جنرال سیدعمرصبورگپ و هبر کُرت.آء وتی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی مان حامدکرزی بین المللین بالئ پټا امنیتین کمرانی...

تاریخ نشر: ٠۴ عقرب, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی زی نواشامی حامد کرزی بین المللین بالئ پټئ کمرانی نوکین سیستما که به آلمانئ وطنئ مددتا به دیما شُتگین رازی جوړ بوته، به نواریئ بُرتنا پاچ کُرت.بری دیوانا که به حامدکرزی بین المللین بالئ پټا جوړ بوت ات، جمهوریین اُستُمان کماش غنی امنیتین کمرانی نوکین سیستما په ای بالئ پټئ په روچ کنگئ هاطرا سک مهم و مزنین گامی زانت و گیش...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی: امنیتین واکانی شه وت پورهیئ منظمین تره و...

تاریخ نشر: ٠٣ عقرب, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا به وطنئ امنیتی و دیم پانین واکانی اصلاهات و پرواک کنگئ کنفرانسئ گُډسریئ دودا که به چار چناری ماړیا جوړ بوت ات، بهر زورته و گپ و هبر کُرت.اول ملیین امنیتئ شورای امنیتین اصلاهاتئ سکتوریئ شه وت پورهیئ کماش نجیب الله وردگ، به استراتیژی و پالیسیئ کاران ملیین دیم پانیئ وزارتئ کمککارعبدالحی روف، تامیناتیئ، تکنالوژی و لوجستیکئ کارانی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی: امنیتین واکانی شه وت پورهیئ منظمین تره و...

تاریخ نشر: ٠٣ عقرب, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا به وطنئ امنیتی و دیم پانین واکانی اصلاهات و پرواک کنگئ کنفرانسئ گُډسریئ دودا که به چار چناری ماړیا جوړ بوت ات، بهر زورته و گپ و هبر کُرت.اول ملیین امنیتئ شورای امنیتین اصلاهاتئ سکتوریئ شه وت پورهیئ کماش نجیب الله وردگ، به استراتیژی و پالیسیئ کاران ملیین دیم پانیئ وزارتئ کمککارعبدالحی روف، تامیناتیئ، تکنالوژی و لوجستیکئ کارانی...

جمهوریین اُستُمان کما‌ش غنی: بغلان به ملکی و پئوجین بهران په پراهین...

تاریخ نشر: ٠١ عقرب, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیگری گون بغلانی ولایتئ مزن و کماشان به چارچناری ماړیا گندونندکُرت.بری ای گندونندا جمهوریین اُستُمان کماشئ اول کمککار، ملیین امنیتئ سلاءکار، گیسویین کارانی وزارت و ملیین امنیتئ مزنین ریاستئ سرپرست و دمگین دایرانی وت واکین اداره کماش هم ات انت، اول سیدکمال وردگ، عبدلاله احدپور و زهره کریمی به دگرانی نمایندگیا به ود و دیمریی، سماجی و امنیتین مسلهانی بهرا بغلانی...

جمهوریین اُستُماش غنی مان اوزبیکیئ زوانئ ملیین روچئ دود گیرگئ دیوانا: اوزبیکی...

تاریخ نشر: ٢٩ میزان, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی به اوزبیکیئ زوانئ ملیین روچئ (میزانئ ۲۹) دود گیرگئ دیوانا مروچی دیما شه نیمروچا به سلامخانئ ماړیا بهر زورته و گپ و هبر کُرت.بری ای دیوانا که جمهوریین ریاستئ اول کمککار امرالله صالح، مشرانوجرگه کماش فضل هادی مسلمیار، کابینه و ملیین شورای لهتین باسک، اوزبیکستانئ اول وزیریئ کمککار، وطنئ زانا، نبیسوک و پټ و پول کنوک هم ات انت، اول استاد عزیزالله...

به جمهوریین اُستُمان کماش غنی مزنیا ملیین امنیتئ شورای دیوان جوړ بوت

تاریخ نشر: ٢٨ میزان, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا ملیین امنیتئ شورای دیوان زی دیما شه نیمروچا مان ارگا جوړ بوت.بری ای دیوانئ اولسرا جمهوریین اُستُمان کماش به غوری ولایتئ بُنجاه فیروز کوهی شارا زیئین تُروسپرینوکین همله و هلگرا سک گندگ گُشت و گیش کُرت، به مئی بی گناهین هموطنانی سرا همله و هلگر نه بکشوکین جنایتی انت. آء گیش کُرت، طالب بائید په سولئ سوبین بوهگئ هاطرا وخت...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی په افغانستانا اوکراینئ غیر مقیمین سفیریئ باوریئ کاگدا...

تاریخ نشر: ٢٨ میزان, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی زی دیما شه نیمروچا به هاصین تشریفاتین دودی لړا، مان افغانستانا اوکراینئ غیر مقیمین سفیر واسیل سرواتوکئ باوریئ کاگدا منیت.واسیل سرواتوک مان افغانستانا شه وتی نوکین ذمه داریا وشهالی روش کُرت و گُشت، وطنی گون افغانستانا به گزرانئ همکاری و به برگ و آرگئ ود و دیمریئ لوټوک انت. آء گیش کُرت، اوکراین ساجو و تیار انت که په افغانین وانوکان وانندگین...