باش صحیفه / خبر های بلوچی

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون استرالیای فورتسیکو میتل گروپئ کمپنیئ کماشا به...

تاریخ نشر: ١٦ اسد, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون استرالیای مزنین کمپنیئ کماش اندریو فوریست که به آهین ودی کنگ،  کانانی سکتور و به تجدیدیئ وړئ انرژیئ بهرا تچ و تاگه کن انت، شه ویدیو کنفرانسئ راها گپ و هبر کُرت.به ای ویدیو کنفرانسا که مان ارگا تسر بوت، به افغانستانا به تجدیدیئ وړئ انرژی و به کانانی بهرا به پیه و سرمایه ایر کنگئ...

ملیین امنیتئ شورای دیوان به سولئ سلاء و شئور دیوکین لویه جرگه...

تاریخ نشر: ١٥ اسد, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مزنیا ملیین امنیتئ شورای دیوان مروچی دیما شه نیمروچا به ارگا تسر بوت.به ای دیوانا، اول امنیتی و دیم پانین واکانی ذمه دار به وطنئ امنیتین جاور و حالت و به هاصین رازی سولئ سلاء و شئور دیوکین لویه جرگه امنیتئ برجاه کنگئ رپوټا په جمهوریین اُستُمان کماشا دیما کُرت انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی شه آوانی رپوټانی اوشکتنا و رندا...

به جمهوریین استُمان کماش غنی مزنیا کابینه دیوان جوړ بوت

تاریخ نشر: ١۴ اسد, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا و به والیانی لوړا کابینه دیوان شه ویدیو کنفرانسئ راها مروچی دیما شه نیمروچا مان ارگا تسر بوت.اول په وطنئ عالمانی عزتئ مکسدا ارشاد، حج و اوقافئ وزارتئ نوکین یکهزار بستانی هاص کنگئ باروا دولتئ رهدربریئ نیت و اراده و شه آوان کټ زورگئ وړ و ډولئ پټ و پول کنگئ مکسدا به کمیته ټاینتگئ باروا مالومات داتگ بوت.رندا وطنئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون داکتر زلمی خلیلزاد گند و نند کُرت

تاریخ نشر: ٠٨ اسد, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نواشامی په افغانین سولا گون امریکایی تُپاکین ایالاتئ ډنئ کارانی وزارتئ هاصین نمایندگ داکتر زلمی خلیلزاد گند و نند کُرت.به ای گند و نندا که وطنئ دیمئ جمهوریین اُستُمان کماش حامدکرزی، جمهوریین اُستُمان کماشئ کمککار و ملیین مصالحه مزنین شورای کماش داکتر عبدالله عبدالله هم ات انت، اول داکتر زلمی خلیلزاد به دوحه گون طالبان به وتی گُډیین گپ و هبرانی...

به جمهوریین اُستُمان کماش غنی مزنیا هاصین امنیتین دیوان جوړ بوت

تاریخ نشر: ٠٨ اسد, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ اعلاین سرقومندان محمد اشرف غنی مزنیا هاصین امنیتین دیوانی مروچی دیما شه نیمروچا به ارگا تسر بوت.به ای دیوانا، افغانستانئ امنیتین جاور و حالت، مان ملیین دیم پانیئ وزارتا به اصلاهاتئ عملی کنگ و امنیتی و دیم پانین واکانی گیشترین پُرواک کنگ، ساجو کنگ و همتواریئ باروا هر نیمگین گپ و هبر بوت.ملیین دیم پانیئ وزارتئ رهدربری به ای وزارتئ...

په ملیین دفاع و گسویین کارانی وزارتانی تدارکاتین کارانی پُرواک کنگئ مکسدا...

تاریخ نشر: ٠٨ اسد, ١٣٩٩

په ملیین دیم پانی و گسویین کارانی وزارتان به داتگ بوتگین زریئ واکانی رادگ مانگئ مکسدا به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مزنیا ملیین تدارکاتئ کمیسیونئ هاصین دیوان زی دیگری به ارگا جوړ بوت.به ای دیوانا ملیین دیم پانی و گسویین کارانی وزارتانی ۱۳۹۹ مالیین سالئ ضلورتئ وړیئ اعاشویین چیزانی پروژهی باروا به زرین واکانی دیگئ باروا ملیین تدارکاتئ کمیسیونئ دیم گیریئ پیسله یی رادگ مانگئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی: افغانستانئ چیدگ مشمئ لج و میار، عزت، یکویی...

تاریخ نشر: ٠٨ اسد, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی زی دیگری شه افغانستانئ چیدگئ بُرز کنگا و رندا به چیدگئ ملیین روچئ باروا به هاصین دودا گپ و هبر هم کُرت.مان ارگا به ای باروا به جوړ بوتگین دودا که جمهوریین ریاستئ عالیین مقامئ کمککار، کابینه لهتین باسک، امنیتی و دیم پانین ارگانانی و جتاجتاین دولتین دایرانی ذمه دار هم ات انت، جمهوریین اُستُمان کماش غنی گُشت، ای چیدگ افغانستانئ جمهوریت،...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی کمال خانی سدی سومی بهریئ جوړکنگئ کاریئ ود...

تاریخ نشر: ٠٥ اسد, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی تاری په نیمروزی ولایتئ جاور و حالتئ پټ و پول کنگ و په کمال خانی سدی سومی بهریئ جوړ کنگئ کاریئ دیستنئ مکسدا به ای ولایتا تروتاب کُرت.به ای تروتابا که جمهوریین اُستُمان کماشئ اول کمککار امرالله صالح، کابینه لهتین باسک و لهتین ادارانی ذمه دار هم گون جمهوریین اُستُمان کماشا همراک ات انت، مان زرنجی بالئ پټا شه ای ولایتئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی مان افغانستانا گون نیام اُستُمانین سازمانئ ود و...

تاریخ نشر: ٠٢ اسد, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا مان افغانستانا گون نیام اُستُمانین سازمانئ ود و دیمریی اداره (UNDP) ذمه دار عبدالله الدرداری گند و نند کُرت اولسرا جمهوریین اُستُمان کماش په آیی به افغانستانئ آیوکین گزرانین پلان، دورگندی و به آء اولسری کارانی باروا که بنگیجی افغانستانئ ملیین برنامه هان جوړه کن انت مالومات دات.جمهوریین اُستُمان کماش غنی گُشت، یو این دی پی شه حکومتئ...

به جمهوریین اُستُمان کماش غنی مزنیا آپ، ډگار و شارین ود و...

تاریخ نشر: ٠١ اسد, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا آپ، ډگار و شارین ود و دیمریئ مزنین شورای دیوان زی دیما شه نیمروچا شه ویدیو کنفرانسئ راها به ارگا تسر بوت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی شه آپ، ډگار و شارین ود و دیمریئ مزنین شورای باسکان منتواری روش کُرت و راهشونی کُرت که مزن شارانی استراتیژیکین ود و دیمریئ چوکاتئ پلانئ عملی کنگ که شه ساساکی جهانین کمپنیئ نیمگا جوړ...