باش صحیفه / خبر های بلوچی

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون جهانین بانکئ هیتا شه ویدیو کنفرانسئ راها...

تاریخ نشر: ١۴ جوزا, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی به دیمئ دیوانانی لړا مروچی دیگری یکوار دگه په افغانستانا گون جهانین بانکئ ذمه دار هینری کرالی مزنیا شه ویدیو کنفرانسئ راها گون افغانستانا به جهانین بانکئ مددت و وهدانی رادگ مانگئ باروا گپ و هبر کُرت.جمهوریین اُستُمان کماش گون افغانستانا به ای نازورکین جاور و حالتا شه جهانین بانکئ پلامرزی و جوانین همکاریان منتواری روش کُرت و گُشت، نون افغانستانئ حکومت...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون امریکای ډنئ کارانی وزیرا به سولئ لړئ...

تاریخ نشر: ١٣ جوزا, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیگری گون مایک پمپیو امریکای ډنئ کارانی وزیرا شه ویدیو کنفرانسئ راها به افغانستانئ سولئ باروا گپ و هبر کُرت.به ای ویدیو کنفرانسا جمهوریین اُستُمان کماشئ کمککار، به گزران و سوداگریئ و به بی وسیئ کم کنکئ کاران جمهوریین اُستُمان کماشئ هاصین نمایندگ، ډنئ کارانی وزارتئ سرپرست، کار و اداره مزنین کماش، په افغانستانا امریکایی تُپاکین ایالاتئ هاصین نمایندگ داکتر زلمی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون امنیتی و دیم پانین واکانی بنیادانی ذمه...

تاریخ نشر: ٠٧ جوزا, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی پیشینی گون امنیتی و دیم پانین واکانی بنیادانی ذمه داران شه ویدیو کنفرانسئ راها به امنیتی و دیم پانین واکانی شهیدانی وارثان به رسگئ باروا گپ و هبر کُرت.به ای دیوانا که ملیین امنیتئ سلاءکار داکترحمدالله محب هم ات، اول ملیین دیم پانی و گسویین کارانی وزارتانی ذمه دار به امنیتی و دیم پانین واکانی شهیدانی مالوماتین دیتابیسئ بریبر کنگ، شهیدانی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون جمهوریین ریاستئ کمککاران به سولئ لړئ باروا...

تاریخ نشر: ٠٧ جوزا, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون جمهوریین ریاستئ اول کمککار امرالله صالح و مزنین مقامئ دوم کمککار استاد محمد سرور دانش گند و نند کُرت.به ای گندا که به ارگا تسر بوت، جمهوریین اُستُمان کماش غنی په جمهوریین ریاستئ کمککاران به بختاورین گونډين ائیدئ مبارکی گُشگئ پانادا، گون آوان به سولئ لړ، آچ اوشت، به آچ اوشتئ رادگ مانگ و به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون واجه حامدکرزی و داکتر عبدالله عبدالله ائید...

تاریخ نشر: ٠٥ جوزا, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی پیشینی به افغانستانئ دیمئ جمهوریین اُستُمان کماش واجه حامدکرزی و به ملیین مصالحه شورای کماش واجه عبدالله عبدالله لوگان شُت و گونډین ائیدا په آوان مُراد بات گُشت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی سری ائید مبارکیا، گون آوان به سولئ لړئ تچ و تاگ، آچ اوشت و شه حکومتئ نیمگا به طالبانی بندیانی یل دیگئ باروا گپ و هبر کُرت.

امریکایی ډنئ کارانی وزیر گون جمهوریین اُستُمان کماش غنی تلیفونی گپ ودهبر...

تاریخ نشر: ٠٥ جوزا, ١٣٩٩

امریکایی ډنئ کارانی وزیر مایک پمپیو زی نواشامی گون افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُسُتمان کماش محمداشرف غنی و گون ملیین مصالحه مزنین شورای کماش داکتر عبدالله عبدالله تلیفنی گپ و هبر کُرت.به ای تلیفونین گپ و هبران مایک پمپیو به ائیدئ روچان شه طالبانی نیمگا شه جار بوتگین آچ اوشتئ وجا شه حکومتئ جوانین نیت و اراده سِتا کُرت. آء همیراز شه جمهوریین اُستُمان کماش غنی نیت و اراده به...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی، په جوانین نیت و اراده مکسدا دوهزار زندانین...

تاریخ نشر: ٠۴ جوزا, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا دیوانی مروچی دیگری مان ارگاجوړ بوت، په جوانین نیت و اراده مکسدا به طالبین زندانیانی آزات کنگئ لړئ باروا گپ و هبر بوت.به ای دیوانا که جمهوریین ریاستئ دوم کمککار استاد محمد سرور دانش، به گزران و سوداگریئ ود و دیمریئ و به بی وسیئ کم کنگئ کاران جمهوریین اُستُمان کماشئ هاصین نمایندگ محمدیوسف غضنفر، قاضی القضات و ستره محمکه...

به جمهوریین اُستُمان کماش غنی مزنیا امنیتین دیوان جوړ بوت

تاریخ نشر: ٠١ جوزا, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی و سلاهبندین پئوجئ اعلاین سرقومندانئ مزنیا امنیتین دیوانی مروچی دیگریی شه ویدیو کنفرانسئ راها جوړ بوت.مان ای دیوانا که به ارگا تسر بوت، اول ملیین دیم پانی و گسویین کارانی وزارت و ملیین امنیتئ مزنین ریاستئ ذمه دار وتی رپوټان به وطنئ امنیتین جاورئ باروا دات انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی شه وطنئ امنیتی و دیم پانین واکانی کوشست و تلواسگان منتواری...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون سیاسی و جهادین مزنان دپ بوج و...

تاریخ نشر: ٠١ جوزا, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی زی نواشامی گون وطنئ سیاسی و جهادین مزنان به دلگشای مسیتا به قران عظیم الشانئ ختمئ دود و به دپ بوجئ باروا به جوړ بوتگین مهمانی و هورین گندونندا بهر و ونډ زورت و مُچین مزن به روچگئ مبارکین ماهئ برکتا مان افغانستانا په مدامین سول و امنا دعا کُرت انت.مان ارگا به دپ بوجئ باروا به ای مهمانی و گندونندا که...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون داکتر زلمی خلیلزاد گند و نند کُرت

تاریخ نشر: ٠١ جوزا, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی په افغانستانئ سولا گون امریکایی ډنئ کارانی وزارتئ هاصین نمایندگ زلمی خلیلزاد گندونند کُرت.به ای گندونندا که به ارگا تسربوت و جمهوریین ریاستئ کمککار، ملیین امنیتئ سلاءکار و به گزران و سوداگریئ ود و دیمریی و به بی وسیئ کم کنگئ کارانی بهرا جمهوریین اُستُمان کماشئ هاصین نمایندگ هم ات انت، هر دو نیمگ به سولئ لړئ آیوکین گام گیجانی باروا گپ...