باش صحیفه / خبر های بلوچی

جمهوریین اُستُمان کماش گون کندهاری سپی ریش و مزنان گند و نند...

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون کندهاری ولایتئ لهتین مزن و سپی ریشان مان ارگا گند و نند کُرت.به ای گند و نندی اولسرا محمود کرزی، شیرین آقا قریشی و کندهاری ولایتین شورای کماش سیدجان خاکریزوال به دگرانی نمایندگیا گپ و هبر کُرت انت و به وتی هبرانی لړا په کندهاری لوی ویالیی اُستُمانی وراکین آپئ سکی و سوریی حل کنگ و...

جمهوریین اُستُمان کماش گون ناتوی سکرترجنرالا شه تلیفونئ راها گپ و هبر...

تاریخ نشر: ١٨ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی و ناتوی سکرتر جنرال ینس سټدلټنبرگ مروچی دیگری شه تلیفونی راها گون وت گپ و هبر کُرتن. ناتوی سازمانی سکرتر جنرال به کابل شه وتی پلان بوتگین تروتابئ نکُرتنی وجا بکشش لوټ ایت و گُشت به سیم و دمگا په دپ ورگانی مدیریتئ هاطرا نتوان ایت که مروچی کابل بی ایت و به دگه جوانین جاور و رساکی کابله کیت. مان...

ډنی کارانی وزارتئ اصلاحین بسته په جمهوریین اُستُمان کماش غنی داتگ بوت

تاریخ نشر: ١٦ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی به ډنی کارانی وزارتئ گوستگین گند و نندانی لړا مروچی دیما شه نیمروچا یک رون دگه گون ای وزارتئ کاردربران به ارگا گند ونند کُرت.به ای گند و نندا ډنی کارانی وزارتی سیاسین کمک کار و سرپرست به ای وزارتی جوړبوهگئ توپیر، به گزران محورین ډنی سیاست، به قوانین و طرزالعملانی و به در مُلکا په افغانان به خذمت رسینگئ باروا...

جمهوریین اُستُمان کماش گون بدخشانی ولایتئ امنیتین ذمه داران گند و نند...

تاریخ نشر: ٠٥ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش و وطنئ سلاهبندین واکانی سرقومندان محمد اشرف غنی، مروچی تاری به یک دولتین برزرتبین هیتی مزنیا به فیض آبادی شار بدخشانی ولایتا شُت و به دیوانی  گون ای ولایتئ امنیتین واکانی ذمه داران گند و نند کُرت. به ای دیوانئ اولسرا امنیتین ذمه دار به ای ولایتئ امنیتین جاور و حالت وآیوکین عملیاتانی باروا مالوماتان په وطنئ جمهوریین اُستُمان کماشا داتن. جمهوریین اُستُمان کماش...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی: مشما بائید به دود و ربیدگئ ودی کنگئ...

تاریخ نشر: ٠٢ جدی, ١٣٩٨

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مزنیا په اطلاعات و فرهنگئ تچ و تاگانی جوانیئ مکسدا مروچی دیگریی مان ارگا یک دیوانی جوړ بوت.به ای دیوانئ اولسرا اطلاعات و فرهنگئ وزارتئ سرپرست حسینه صافی به وتی گپ و هبران په استاد گل زمان و گون دگه لهتین فن کاران به کمک و مددتئ بهرا شه ای وزارتئ پیشنهادیی منظوری و همیراز په تاریخیین اثرانی پدا جوړکنگئ...