باش صحیفه / خبر های بلوچی

په افغانستانا گون یوروپئ هاصین نمایندگیئ سرپرستا جمهوریین اُستُمان کماش غنی گندونند

تاریخ نشر: ٠٧ اسد, ١۴٠٠

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی پیشینی په افغانستانا گون یوروپئ راجئ هاصین نمایندگیئ سرپرست توماس نیکلسون به ارگا گندونند کُرت.به ای گندونندا به افغانستانا شه مړ و جنگی گیش بوهگا به گړتی دراء کنگئ وهده به سولئ لړیئ باروا هم گپ و هبر بوت.

گون ملیین شورایئ هر دو دیوانانی ادارین هیئتان جمهوریین اُستُمان کماشئ گندونند

تاریخ نشر: ٠٧ اسد, ١۴٠٠

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی پیشینی گون ملیین ‌شورایئ هر دو دیوانانی ادارین هیئتا به ارگا گندونند کُرت.جمهوریین اُستُمان کماش به ای جتاجتاین گندونندان گُشت، ملیین شورا دولتئ مهمین ارگانئ وړا اُستُمانئ نیت و اراده ها روش و دراء کن انت و به نظام و ولسواکیئ پُرواکیئ بهرا بُنگیجین رولی دارایت.به گُډسرا ملیین شورایئ هر دو دیوانانی ادارین هیئت شه جمهوریین نظام، امنیتی و دیم پانین واکان و به...

گون کوهدامنی لهتین کماش، مزن و نمایندگان جمهوریین اُستُمان کماشئ گندونند

تاریخ نشر: ٠٧ اسد, ١۴٠٠

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون کوهدامنی لهیتین مزن و نمایندگان به گندونندی آوانی نظما و شه وطن و نظاما به دیم پانیئ بهرا شه ولسین پلامرزیئ رولا سِتا کُرت.به ای گندونندا که به چارجناری ماړیا تسر بوت، جمهوریین ریاستئ اول کمککار امرالله صالح هم ات، ملا تاج محمدمجاهد به کوهدامنی مردمانی تُپاک، به دولتئ چوکاتا به وتی گام گیجانی باروا و به دشمنئ روش کنگئ...

په افغانستان و پاکستانا گون آلمانی هاصین نمایندگا جمهوریین اُستُمان کماشئ گندونند

تاریخ نشر: ٠٥ اسد, ١۴٠٠

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیگری په افغانستان و پاکستانا گون آلمانئ هاصین نمایندگ جاسپر وئیک به ارگا گندونند کُرت.به ای گندونندا هر دو نیمگ به نوکین موسما گون افغانستانا به جهانین راجئ رابطه، همکاری، امنیتین پلان، شه طالبانی نیمگا به رادگین جنگ و به دو وطنانی نیاما به مناسباتانی ود و دیمریئ باروا گپ و هبر کُرت انت.

گون امریکایئ تُپاکین ایالاتئ پئوجئ بُنجاهین قومندانا جمهوریین اُستُمان کماشئ گندونند

تاریخ نشر: ٠٣ اسد, ١۴٠٠

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نواشامی گون امریکایئ تُپاکین ایالاتئ پئوجئ بُنجاهین قومندانیئ( سنتکام ) قومندان جنرال مک کینزی و همراکین هیئتئ گندونند کُرت.به ای گندونندا که به ارگا تسر بوت، هر دو نیمگ به افغانین امنیتی و دیم پانین واکانی اولسری و شه آوان به پلامرزی و همیراز به امنیتین جاور و هالتئ جوانیئ باروا گپ و هبر کُرت انت.جنرال مک کینزی، گون جمهوریین اُستُمان کماش غنی به...

مان جمهوریین اُستُمان کماش غنی مزنیا هاصین امنیتین دیوانئ تسر بوهگ

تاریخ نشر: ٠٢ اسد, ١۴٠٠

به جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا هاصین دیوانی مروچی دیگری مان ارگا تسر بوت.پیسرا امنیتی و دیم پانین واکانی بُنیادانی ذمه دار به وطنئ جاور و هالتئ باروا وتی رپوټان دات انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون امریکایئ تُپاکین ایالاتئ جمهوریین اُستُمان کماش جوبایدن به تلیفنین گپ و هبرانی باروا مالومات دات و گُشت، امریکایئ جمهوریین اُستُمان کماش شه افغانستانئ امنیتی و دیم پانین واکان وتی وطنئ پلامرزیئ رادگ مانگئ...

جمهوریین اُستُمان کماش هاصین واکان گُشت: گون وتی باتوریان دشمن و بدواهیئ...

تاریخ نشر: ٣٠ سرطان, ١۴٠٠

جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ اعلاهین سرقومندان محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا هاصین عملیاتانی قول اردوها شُت و به گندوچاریئ وهده په آوان بهتآورین دیم هونین ائیدا مُراد بات گُشت و آوانی لوټگ و پیشنهادان اوشکیت.اول بریدمل شیراجان و بریدمل محمدعمر شه دگرانی نیمگا هبر دات انت و گُشت انت، هاصین واکان گون مزنین جاغون و مورالی و به هر رازی جاور و هالتی شه نظام، جمهوریت، وطن...

به جمهوریین اُستُمان کماشئ مزنیا مزنین امنیتین دیوانئ تسر بوهگ

تاریخ نشر: ٢٨ سرطان, ١۴٠٠

جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی به هراتی ولایتا به تروتابئ لړا مروچی ۲۰۷ ظفر قول اردوا شه رسگا و رندا شه تشریفاتئ قطعه دیستنا و رندا مزنین دیوانا رهدربری کُرت.اول، ظفری قول اردویئ قومندان و هراتی والی و پئوجین ذمه دار به ای ولایتئ امنیتین جاور و هالتئ باروا رپوټان و په دشمنئ مکسدانی سارینتنئ هاطرا وتی پلانان گون جمهوریین اُستُمان کماشا شریک کُرت انت.جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ...

وطنئ امنیتین جاور و هالت پټ و پول بوت

تاریخ نشر: ٢٧ سرطان, ١۴٠٠

به جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ اعلاهین سرقومندان محمداشرف غنی مزنیا امنیتین دیوان مروچی دیگری به ارگا جوړ بوت.به ای دیوانا امنیتی و دیم پانین واکانی سکتوریئ ذمه دار به وطنئ امنیتین جاور و هالتئ باروا به گُډین ود و دیمریانی رپوټ و به دشمنئ جونبگانی دیم گیریئ مکسدا وتی پلان و برنامه هان دیما کُرت انت.جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهیندین پئوجئ اعلاهین سرقومندان وطنئ امنیتی و دیم پانین...

به جمهوریین اُستُمان کماشئ مزنیا امنیتین دیوانئ جوړ بوهگ

تاریخ نشر: ٢٦ سرطان, ١۴٠٠

به جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا امنیتین دیوانی مروچی دیگری به ارگا تسر بوت، وطنئ امنیتین جاور و هالت پټ و پول بوت.به دیوانئ اولسرا، امنیتی و دیم پانین واکانی ذمه دار به ولایتان به امنیتین جاور و هالتانی رپوټ و به دشمنئ جونبگانی اوشتارینتنئ بهرا وتی تیار بوتگین پلانان شریک کُرت انت.جمهوریین اُستُمان کماش گون دشمنا به جِدوجُهدیئ بهرا امنیتی و دیم پانین واکانی زورواکی و مړنگیان سِتا...