باش صحیفه / خبر های بلوچی

جمهوریین اُستُمان کماش غنی، به ملیین دیم پانیئ وزارتا اصلاهین برنامه هانی...

تاریخ نشر: ٣٠ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ اعلاهین سرقومندان محمداشرف غنی مروچی تاری گون ملیین دیم پانیئ وزارتئ ذمه داران به جتاجتاین گندونندان، به ای وزارتا به اصلاهین برنامه هانی عملی بوهگئ لړیی وړ و ډولئ باروا گپ و هبر کُرت.به ای گندونندا که به ملیین دیم پانیئ وزارتا تسر بوت و ملیین امنیتئ سلاءکار داکترحمدالله محب هم ات، ملیین دیم پانیئ وزارتئ ذمه دار به ای وزارتا...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون ناتوی سازمانئ سرمنشیا تلیفنی گپ و هبر...

تاریخ نشر: ٢٩ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نیمروچا گون ناتوی سرمنشی ینس ستولتنبرگ شه تلیفنئ راه ها گپ و هبر کُرت.به ای تلیفنین گپ و هبران هر دو نیمگ به سولئ لړ و شه افغانین امنیتی و دیم پانین واکان ناتوی مدامین پلامرزیئ باروا گپ و هبر کُرت انت.ناتوی سرمنشی ینس ستولتنبرگ گُشت، افغانین امنیتی و دیم پانین واکانی رودینگ، سلاء و شئور و به مددت کنگئ بهرا...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون استرالیایی اول وزیرا تلیفنی گپ و هبر...

تاریخ نشر: ٢٩ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون استرالیایی اول وزیر سکات موریسن تلیفنی گپ و هبر کُرت.به ای تلیفنین گپ و هبران، به افغانستان و استرالیایی نیاما به دو نیمگی و مدامین رابطه و به سولئ رادگین لړیئ باروا گپ و هبر بوت و هر دو نیمگ به افغانستانا طالبانی نونین مړوجنگان سک رد کُرت انت.استرالیایی اول وزیر گُشت، طالب بائید آچ اوشت که...

جمهوریین اُستُمان کماش درگیجگئ وت واکین کمیسیونئ طره و پلانان اوشکیت

تاریخ نشر: ٢٨ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی گون افغانستانئ وت واکین کمیسیونئ کمیشنران به گندونندی به ولایتین شورا، ولسوالیانی شوراهانی، به ولسی جرگه غزنی نمایندگانی و به مزن شارانی شاراوالیانی درگیجگئ باروا آوانی طره و پلانان اوشکیت.به گلخانه ماړیا مروچی دیما شه نیمروچا به ای باروا به جوړ بوتگین دیوانا افغانستانئ درگیجگئ وت واکین کمیسیونئ ذمه دار به وتی طره و پلانانی دیما کنگئ وهده به ای گیچین کاریئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون مشرانوجرگه کماشا گندونندکُرت

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی گون مشرانوجرگه کماش فضل هادی مسلمیار به گندونندی به سیاسی و امنیتین جاور و هالت و به سولئ لړا به ود و دیمریانی باروا گپ و هبر کُرت انت.به ای گندونندا به حکومت و ملیین شورای نیاما به رابطه و همکاریانی گیش کنگئ پرواک کنگئ سرا سوگه بوت.مشرانو جرگه کماش گُشت، جمهوریین اُستُمان کماش به ۳ واکانی کماشئ وړا به ای واکانی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون هندی ملیین امنیتئ سلاء کارا گندونند کُرت

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون هندی ملیین امنیتئ سلاء کار اجیت دوول به ارگا گندونند کُرت.به ای گندونندا، به تُرسپرینوکئ هلاپا جِدوجُهد و شه سولئ لړا په پلامرزیئ هاطرا به سیم و دمگئ اجماعئ جوړکنگئ بهرا به همکاریانی وړ و ډولئ باروا گپ و هبر بوت.جمهوریین اُستُمان کماش گُشت، افغانین امنیتی و دیم پانین واکان به افغانستانا سول و امنیئ ضمانتا کن...

جمهوریین اُستُمان کماش: نوایی و دگه دُرست بوتگ و افغانین کماشانی پکر...

تاریخ نشر: ٢٢ جدی, ١٣٩٩

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مزنیا امیرعلی شیرنوایی ودی بوهگئ ۵۸۰ مین سالگپتئ دودیئ سلاء و شئور دیوکین دیوان مروچی تاری به ارگا تسربوت.اول اطلاعات و فرهنگئ وزارتئ سرپرست محمدطاهر زهیر به ۱۴۰۰ سالا به وطنئ تاریخین کماش میرعلی شیر نوایی ودی بوهگئ ۸۵۰ مین سالگوستئ دودگیرگ و مقبریی پدا جوړ کنگئ باروا به مالومات دیگئ وهده گُشت، نوایی و دگه تاریخین کماشانی مقبرانی و تاریخین...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی به برقین حکومتداریئ پُرواک کنگئ سرا سوگه کُرت

تاریخ نشر: ٢٠ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نواشامی گون تُپاکین عربئ اماراتئ G42 شرکتئ ذمه داران گندونند کُرت.به ای گندونندا که به ارگا تسربوت، په افغانستانئ حکومتئ دیجیتلی کنگئ هاطرا به پالیسئ وړ و ډولئ پُرواک کنگ، ای لړیئ عملی کنگئ مالوماتی و مخابراتین تکنالوژیئ بنگیجئ پټ و پول و به نپاد بریبر کنگئ باروا گپ و هبر بوت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی به برقین حکومتداریئ پرواک کنگئ سرا...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون امنیتی و دیم پانین واکانی دو شهیدانی...

تاریخ نشر: ٢٠ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی گون اول کِشکئ سرمچاران به تلیفونین گپ و هبرانی لړا مروچی تاری گون امنیتی و دیم پانین واکانی دو شهیدانی څارمن نقیب الله و ذبیع الله لوگ مهلوکانی باسکان و گون جنگئ اول کِشکئ ذمه داران جگړن رحمت الله و ډگرمن  امام جان شه تلیفنئ راها گپ و هبر کُرت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی په شهید څارمن نقیب الله لوگ مهلوکا به دلپدردی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون اندونیزیایی جمهوریین اُستُمان کماشا گپ و هبر...

تاریخ نشر: ١٦ جدی, ١٣٩٩

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی تاری گون اندونیزیایی جمهوریین اُستُمان کماش جوکوویدودو تلیفونی گپ و هبر کُرت.به ای تلیفنین گپ و هبران، هر دو نیمگ به افغانستانئ سولئ لړیئ باروا که به افغانانی مزنی و واجهییا بی ایت و به افغانستانا به زوتین آچ اوشتئ باروا سوگه کُرت انت.اندونیزیایی جمهوریین اُستُمان کماش به افغانستانئ سولئ لړا به دمگی و جهانین پلامرزی و همکاریانی سرا اشاره کُرت،...