باش صحیفه / خبر های بلوچی

جمهوریین اُستُمان کماش گون آلمان و ایتالیایی سفیران گندونند کُرت

تاریخ نشر: ٢٩ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا به کابل گون آلمانی سفیر اکسل زیدلر و ایتالیایی سفیر ویتوریو سندالی به گلخانه ماړيا گندونند کُرت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی په افغانستانا گون آلمان و ایتالیایی سفیران به جتاجتاین گندونندان گون ای وطنان به افغانستانئ دوستانین رابطه هانی ود و دیمریی و به افغانستانئ سولئ لړیئ ود و دیمریانی باروا گپ و هبر کُرت.

جمهوریین اُستُمان کماش غنی مان تعلیم و رودینگئ وزارتا اصلاهاتانی ود و...

تاریخ نشر: ٢٨ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی گون ادارین اصلاهات و ملکین هذمتانی وت واکین کمیسونئ کماش احمدنادرنادری و تعلیم و رودینگئ وزارتئ سرپرست رنگینه حمیدی به گندونندی، مان تعلیم و رودینگئ وزارتا اصلاهاتئ ود و دیمریئ رپوټا اوشکیت.به ای گندونندا که مروچی پیشینی به ارگا تسر بوت، ای ذمه دار به تعلیم و رودینگئ وزارتا به اصلاهات و به هاصین رازی به تشکیلاتین اصلاهاتانی ود و دیمریئ باروا...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون هسپانیای ډنئ کارانی وزیرا تلیفنی گپ و...

تاریخ نشر: ٢٧ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی نیمروچا گون هسپانیای ډنئ کارانی وزیر ارانجا گوزالیز لایاگپ و هبر کُرت.به ای تلیفنین گپ و هبران وطنئ اول بانُک و لهتین دولتین کاردربر هم ات انت، هر دو نیمگ به سولئ لړ، به امریکایئ گُډین پیسله و گون افغانستانا به همکاریانی راگ مانگئ باروا بحث و گپ و هبر کُرت انت.جمهوریین اُستُمان کماش شه افغانستانا به امریکایئ تُپاکین ایالاتئ واکانی...

به جمهوریین اُستُمان کماشئ مزنیا امنیتین دیوان جوړ بوت

تاریخ نشر: ٢٥ حمل, ١۴٠٠

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ سرقومندانئ مزنیا مروچی نیمروچی امنیتین دیوان به ارگا جوړ بوت.به ای دیوانا که جمهوریین ریاستئ اول کمککار امرالله صالح هم ات، امنیتی و دیم پانین واکانی سکتوریئ ذمه دار وطنئ امنیتین جاوریئ رپوټ و مالوتا گون جمهوریین اُستُمان کماشا شریک کُرت انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی شه رپوټئ اوشکتنا و رندا مربوتین ذمه داران پکارین راهشونیان کُرت.

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون ایران، هند و بریتانیای وطنانی سفیران گندونند...

تاریخ نشر: ٢٥ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی گون بهادر امینیان، رویندرا تند و بانُک الیسون بلیک ایران، هند و بریتانیای سفیران به جتاجتاین رازی مان گلخانه ماړیا گندونند کُرت.به ای گندونندان که جمهوریین ریاستئ اول کمککار هم ات، به سولئ باروا گپ و هبر بوت و به افغانستانا به مدامی و په عدلین سولئ برجاه بوهگئ سرا سوگه بوت.

جمهوریین اُستُمان کماش غنی به قرآن عظیم الشانئ ختمئ دودا بهر و...

تاریخ نشر: ٢٥ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی خوپتنی به ارگئ مزنین مسیتا به تراویحئ نمازیئ لړا به قرآن عظیم شانئ ختمئ دودا، بهر و ونډ زورت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی و کابینه لهتین باسک و مُچی نمازوانوک به خدای تعالی دربارا به وطنا مدامیین سول و امنئ برجاه بوگ و په افغانستانئ مُچی و به هاصین رازی په امنیتی و دیم پانین واکانی شهیدانی روحا دعا کُرت انت.به جمهوریین...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی په فنلندی وطنئ ۳ بُرزرتبین کاردربران دولتین مدالان...

تاریخ نشر: ٢۴ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا به یک دودی لړا په فنلندی ډنئ کارانی وزیرپیکا هاوستو و فنلندی ډنئ سوداگری و ود و دیمریئ همکاریانی وزیر ویل سکناری غازی محمداکبرخانی دولتین مدالان و به افغانستانا په ای وطنئ سفیر یانی تالس غازی میرمسجدی خانی دولتین مدالان دات.به آء دودا که به ای باروا مان ارگا تسربوت، اول جمهوریین ریاستئ گُشوکئ کمککار فاطمه مورچل به...

جمهوریین اُستُمان کماش: وشهالیئ جاگه انت که مروچی مان وطنا به میلیاردانی...

تاریخ نشر: ٢٣ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی پیشینی به "صد روچ، صد مِستاگئ" پروگرامئ لړا به شارین ود و راہ جوړکنگئ هپتگا عامین پایدگئ وزارت، کابلی شاروالی و بُنجاهئ دمگئ ود و دیمریئ اداره پروژانی پاچ کنگئ دودا بهر و گپ و هبر کُرت.به چار چناری ماړيا به ای باروا به جوړ بوتگین دودا که جمهوریین ریاستئ اول کمککار و کابینه لهتین باسک هم ات انت، اول کار...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی ملیین پولیسئ دوصد نپادکین درمانجاها دیست

تاریخ نشر: ١٧ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی زی نواشامی ملیین پولیسئ ۲۰۰ نپادین درمانجاها شُت، نادُرهانی ساتگئ وړ و ډول ای درمانجاهئ جاور و هالتا پټ و پول کُرت.به ای درمانجاها به روگیئ وهده گیسویین کارانی وزارتئ سرپرست و جمهوریین ریاستئ کار و اداره مزنین کماش جمهوریین اُستُمان کماشا همرایئ کُرت انت، اول مربوتین ذمه دار به درمانجاهیئ جاور و هالت و به نادُرهانی درمان کنگئ وړ و ډولئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی په ډنئ کارانی وزیر و په ای وزارتئ...

تاریخ نشر: ١٦ حمل, ١۴٠٠

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی به ایشیایی دِل- استانیولئ لړیئ نهمی کنفرانس و په افغانستانا شه جینوایی کنفرانسئ سوبین تسر بوهگئ وجا په ډنئ کارانی وزیر محمدحنیف اتمر غازی امیرامان الله خان دولتین نشانا و په ای وزارتئ سیاسین کمککار میرویس ناب غازی میر مسجدی خان دولتین مدالا دات.به گلخانه ماړیا مروچی دیما شه نیمروچا به ای باروا به جوړ بوتگین دودا، اول جمهوریین اُستُمان کماشئ کمککارین...