باش صحیفه / خبر های بلوچی

جمهوریین اُستُمان کماش غنی په افغانستانا گون یوروپئ راجئ خاصین نمایندگا گند...

تاریخ نشر: ٠٧ حوت, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا په افغانستانا گون یورپئ راجئ خاصین نمایندگ رولاندکوبیا گند و نند کُرت.به ای گند و نندا که به گلخانه ماړیا تسر بوت رولاندکوبیا گُشت  گون ای پیگاما آتون که شه افغانستانئ اسلامیین جمهوریتا پلامرزیه کن انت، پرچی که افغانستانئ اُستُمانئ و آزادی، ولسواکی، قانونئ حاکمیت و حکومتئ پلامرزی و پُرواکیئ مانا دن انت و په همیشی یوروپئ...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون داکتر زلمی خلیلزاد گند و نند کُرت

تاریخ نشر: ٣٠ دلو, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیگری په افغانستانئ سولئ هاطرا گون امریکایی ډنئ کارانی وزارتئ خاصین نمایندگ داکتر زلمی خلیلزاد مان ارگا گند و نند کُرت. به ای گند و نندا به مړ و جنگانی چم دیستین کمیئ باروا و شه افغانین حکومتئ نیمگا به آیی شئونکاریی وړ و ډولئ باروا بحث و گپ و هبر بوت. جمهوریین اُستُمان کماش شه مونیخی گند و نندا...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون برتانیی ملیین امنیتئ سلاء کارا گند و...

تاریخ نشر: ٢٧ دلو, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیگری مان آلمان به مونیخی امنیتین کنفرانسئ پانادا گون برتانیی کابینه وزیر و گون ملیین امنیتئ سلاءکار مارک سیدویل گندونند کُرت.مان ای گند ونندا هر دو نیمگ به دونیمگین رابطه، سولئ لړ، به سیم و دمگئ مسله، افغانستانئ امنیت و به جتاجتاین بهران گون افغانستانا به برتانیی پلامُرزیی باروا بحث و گپ و هبر کُرت انت.

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون امریکایی تُپاکین ایالاتئ ډنی کارانی وزیرا تلیفونی...

تاریخ نشر: ٢٣ دلو, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش زی نواشامی گون امريکایی تُپاکین ایالاتئ ډنی کارانی وزیر مایک پمپیو تلیفونی گپ و هبر کُرت. به ای تلیفونین گپ و هبران مایک پمپیو به امریکایی تُپاکین ایالات و طالبانی نیاما به رادگین گپ و هبرانی باروا مالومات دات و په جمهوریین اُستُمان کماشا به مړ و جنگانی مدامیین کمیئ باروا که به آچ اوشتا بدله بی ات، به چم دیستین ود و دیمریانی...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی مان کابل گون امریکای نوکین شارژدافیرا په جاه...

تاریخ نشر: ٣٠ جدی, ١٣٩٨

افغانستانی اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی نواشامی مان کابل گون امریکای سفارتئ نوکین شارزدافیر راس ویلسون په جاه آرگئ گند و نندا کُرت. مان ای گند و نندا که به ارگا ترسر بوت جمهوریین اُستُمان غنی واجه راس ویلسونا وش آتگئ گُشت و به نوکین ذمه داریا آیی سوب و کامیابیانی امیتا کُرت و به افغانستانئ سولئ برجاه کنگ و په ود و دیمریی خاطرا به...

جمهوریین اُستُمان کماش گون کندهاری سپی ریش و مزنان گند و نند...

تاریخ نشر: ٢۴ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون کندهاری ولایتئ لهتین مزن و سپی ریشان مان ارگا گند و نند کُرت.به ای گند و نندی اولسرا محمود کرزی، شیرین آقا قریشی و کندهاری ولایتین شورای کماش سیدجان خاکریزوال به دگرانی نمایندگیا گپ و هبر کُرت انت و به وتی هبرانی لړا په کندهاری لوی ویالیی اُستُمانی وراکین آپئ سکی و سوریی حل کنگ و...

جمهوریین اُستُمان کماش گون ناتوی سکرترجنرالا شه تلیفونئ راها گپ و هبر...

تاریخ نشر: ١٨ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی و ناتوی سکرتر جنرال ینس سټدلټنبرگ مروچی دیگری شه تلیفونی راها گون وت گپ و هبر کُرتن. ناتوی سازمانی سکرتر جنرال به کابل شه وتی پلان بوتگین تروتابئ نکُرتنی وجا بکشش لوټ ایت و گُشت به سیم و دمگا په دپ ورگانی مدیریتئ هاطرا نتوان ایت که مروچی کابل بی ایت و به دگه جوانین جاور و رساکی کابله کیت. مان...

ډنی کارانی وزارتئ اصلاحین بسته په جمهوریین اُستُمان کماش غنی داتگ بوت

تاریخ نشر: ١٦ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی به ډنی کارانی وزارتئ گوستگین گند و نندانی لړا مروچی دیما شه نیمروچا یک رون دگه گون ای وزارتئ کاردربران به ارگا گند ونند کُرت.به ای گند و نندا ډنی کارانی وزارتی سیاسین کمک کار و سرپرست به ای وزارتی جوړبوهگئ توپیر، به گزران محورین ډنی سیاست، به قوانین و طرزالعملانی و به در مُلکا په افغانان به خذمت رسینگئ باروا...

جمهوریین اُستُمان کماش گون بدخشانی ولایتئ امنیتین ذمه داران گند و نند...

تاریخ نشر: ٠٥ جدی, ١٣٩٨

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش و وطنئ سلاهبندین واکانی سرقومندان محمد اشرف غنی، مروچی تاری به یک دولتین برزرتبین هیتی مزنیا به فیض آبادی شار بدخشانی ولایتا شُت و به دیوانی  گون ای ولایتئ امنیتین واکانی ذمه داران گند و نند کُرت. به ای دیوانئ اولسرا امنیتین ذمه دار به ای ولایتئ امنیتین جاور و حالت وآیوکین عملیاتانی باروا مالوماتان په وطنئ جمهوریین اُستُمان کماشا داتن. جمهوریین اُستُمان کماش...

جمهوریین اُستُمان کماش غنی: مشما بائید به دود و ربیدگئ ودی کنگئ...

تاریخ نشر: ٠٢ جدی, ١٣٩٨

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مزنیا په اطلاعات و فرهنگئ تچ و تاگانی جوانیئ مکسدا مروچی دیگریی مان ارگا یک دیوانی جوړ بوت.به ای دیوانئ اولسرا اطلاعات و فرهنگئ وزارتئ سرپرست حسینه صافی به وتی گپ و هبران په استاد گل زمان و گون دگه لهتین فن کاران به کمک و مددتئ بهرا شه ای وزارتئ پیشنهادیی منظوری و همیراز په تاریخیین اثرانی پدا جوړکنگئ...