به داکتر تتسو ناکامورا کُشگ بوهگئ باروا حال دیوکین جار

ارگ، کابل: په باز بژن و اپسوز که افغانستانئ امن و ود و دیمریی بدوا به وتی جنایتانی لړا مروچى تارى مان جلال آبادى شارا داکتر تتسوناکامورا به يک تُرسپرینوکین حمله و هلگری کُشتن و آیی لهتین همکاران شهید کُرتن.
جمهوریین اُستُمان کماش غنی به افغانستانئ دولت و اُستُمانئ نمایندگیا مان افغانستانا گون دوستین وطن جاچانئ سفیرا به تلیفونین گپ و هبرانی وهدا شه داکتر تتسوناکامورا کُشگ بوهگا وتی جولین پژن و اپسوز و همدردیا روش کُرت.
جمهوریین اُستُمان کماش به آپئ مدیریت و به کشت و کشارگریی بهران به داکتر تتسوناکامورایی تچ و تاگانی سرا چم شانکی کُرت و گُشت، حکومت شه آیی جوانین خذمتانی وجا په آیی افغانستانئ تابعتا دات و افغانستانئ اُستُمان آیی خذمتان نه شموشن.
جمهوریین اُستُمان کماش به ایشی سوگه کُرت که افغانستانئ دشمن و بدوا به ای وړى جنايت، تُرسپرینگ و وحشتانی ترسر کنگا وطنئ آباتیئ و دیمریی دیما امی هموطن و جهانین شریکانی پُرواکین امیتان نزور کُرتگه نکننت، و مربوطین دایران ذمه داری دات که ای دپ دیگئ تسر کنوکان ودی و به جزا دیگئ بهرا پکارین راهشونیان کُرت.
جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی به ای دپ دیگئ گندگ گُشگئ و په داکتر تتسوناکامورا و آیی شهیدین همکارانی لوگ مهلوکان به همدردی و گمشریکئ پانادا، په شهیدان شه الله پاکئ دربارا فردوسئ جنتئ دعا کنت.