په افغانستانا یوروپئ راجئ خاصین نمایندگ به سولئ بهرا شه جمهوریین اُستُمان کماش غنی پلان و کوشست و تلواسگان وتی پلامرزیا روش کُرت

په افغانستانا یوروپئ راجئ خاصین نمایندگ به سولئ بهرا شه جمهوریین اُستُمان کماش غنی پلان و کوشست و تلواسگان وتی پلامرزیا روش کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیگریی مان استانبولی شارا به وتی نند و نیادی جاگه په افغانستانا گون یوروپئ راجئ خاصین نمایندگ رونالدکوبیا گند ونند کُرت.

به ای گند و نندا هر دو نیمگ مان افغانستانا به سولئ برجاه بوهگ، امنیتئ و به یوروپی راجئ پلامرزیی باروا گپ و هبر کُرتن.

جمهوریین اُستُمان کماش غنی به سولئ برنامه و به کوشست و تلواسگانی باروا مالومات دات و گُشت ما به سولئ ای وړى گپ و هبرانی تلواسگا انت که پایی پراستین سول و جنگئ آسر بوهگ بیت. آء گیش کُرت شه دیمئ سبخان باید جوان هیل زور انت و شه آء اصلان کار گپتگ بیت که مدامیین سول برجاه بیت و مړ و جنگئ آسر بوهگئ وج بیت.

جمهوریبن اُستُمان کماش شه یوروپئ راجا لوټ ایت که به سیم و دمگئ یکی کنگئ بهرا شه آیی برنامه و به سیم و دمگئ همکاریانی بهرا شه امئ گزرانین برنامه هان پلامرزی کنت. آء گیش کُرت امئ بنیادین مکسد ایش انت که شه سیم و دمگئ یکی کنگئ راها افغانین چیز و پیداواران شه ای راها برتگ و آورتگ کن انت و به برگ و آرگئ بهرا آسانی گیش بنت.

جمهوریین اُستُمان کماش غنی به کان و دگه بهران اشاره کُرت و به افغانستانئ جتاجتاین بهران یوروپی سرمایه ایر کنگئ لوټگا کُرت.

یوروپئ راجئ نمایندگ به سولئ بهرا شه جمهوریین اُستُمان کماش غنی برنامه و کوشست و تلوسگان منتواری روش کُرت، و گُشت یوروپی راج به افغانستانامان مدامیین سول و امنی برجاه کنگئ مکسدا شه سول و آچ اوشتا پلامرزیه کن انت، تان که نونین جنگ به آسرا برس ایت.