آسیا یوره گی – استانبول پروسه سی ییغینیده جمهور رئیس نینگ گپیریشی