مان بگرام به مروچیین تُرسپرینوکین حمله و هلگرئ باروا حال دیوکین جار

ارگ، کابل: په بژن که افغانستانئ دشمن به پروانئ ولایتئ بگرام ولسوالیا به تُرسپرینوکین حمله وهلگرئ تسر کنگا مئ لهتین هموطنان شهید و ټپی کُرتن.جمهوریین اُستُمان کماش ای تُرسپرینوکین حمله وهلگرا بشرئ ضدئ و مزنین جنایتی زانت و سک گندگ شیت. آء په سوگه گُشت تُرسپرینوک به عامین آباتی و په مردمان به دُراه جاه و عامین خذمتانی بنجاهان به حمله وهلگرانی تسر کنگا به وتی شومین مکسدان نه رس انت، پرچی که امنیتی و دیم پانین واکان آوان هر جاگه که بنت پټ انت و ودیه کن انت و به آوانی ناوړین سزا رسین انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی په دیم هون بوتگانی لوگ مهلوکان وتی جوهلین دِل په دردیا روش کُرت و په ټپیان شه الله پاکئ دربارا زوتین دُراهی دعا کُرت، و همیراز مربوتین دایرانی ذمه داران په ټپیانی درمان کنگئ خاطرا پکارین راهشونیان کُرت.