جمهوریین اُستُمان کماش گون بدخشانی ولایتئ امنیتین ذمه داران گند و نند کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش گون بدخشانی ولایتئ امنیتین ذمه داران گند و نند کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش و وطنئ سلاهبندین واکانی سرقومندان محمد اشرف غنی، مروچی تاری به یک دولتین برزرتبین هیتی مزنیا به فیض آبادی شار بدخشانی ولایتا شُت و به دیوانی  گون ای ولایتئ امنیتین واکانی ذمه داران گند و نند کُرت.

به ای دیوانئ اولسرا امنیتین ذمه دار به ای ولایتئ امنیتین جاور و حالت وآیوکین عملیاتانی باروا مالوماتان په وطنئ جمهوریین اُستُمان کماشا داتن.

جمهوریین اُستُمان کماش غنی امنیتی و دیم پانین واکانی کوشست و تلواسگان به بدخشانی ولایتی چهار ولسوالیانی پاک کنگا شه سلاهبندین طالبانی بوتنئ بهرا سِتا کُرت، و گُشت همتواری به امنیتین واکانی نیاما باز بوته و ای کار سبب بوته تان که دشمن و بدوا به وطنئ، هر جاگه به مدامین وړى سرکوټ بوته و بنت.

جمهوریین اُستُمان کماش په بدخشانی ولایتئ امنیتئ گهبودیا و په پدا گپتگ بوتگین دمگانی ساتنی خاطرا، په کارین راهشونیان امنیتین واکان کُرت.