جمهوریین اُستُمان کماش گون کندهاری سپی ریش و مزنان گند و نند کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش گون کندهاری سپی ریش و مزنان گند و نند کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیما شه نیمروچا گون کندهاری ولایتئ لهتین مزن و سپی ریشان مان ارگا گند و نند کُرت.به ای گند و نندی اولسرا محمود کرزی، شیرین آقا قریشی و کندهاری ولایتین شورای کماش سیدجان خاکریزوال به دگرانی نمایندگیا گپ و هبر کُرت انت و به وتی هبرانی لړا په کندهاری لوی ویالیی اُستُمانی وراکین آپئ سکی و سوریی حل کنگ و شه دگه پروژانی عملی بوهگئ وجا شه جمهوریین اُستُمان کماشا منتواری روش کُرت انت.نام گپتین هبر کنوک همیراز به تعلیم و رودینگئ بهرا و به خاصین وړى به راهشون و کتابانی کمی، عینو مینه قباله و سوداگرانی سکی و سوریان گون جمهوریین اُستُمان کماشا شریک کُرت انت و مان هرات  اوشتارینتگ بوتگین کانتیرانی سکی و سوریانی حلاینگئ لوټگا کُرتن.جمهوریین اُستُمان کماش غنی کندهاری مزن و سپی ریشان وش آتگئ گُشت و گیش کُرت، مان کندهار ود و دیمریی پروژه یکی شه آدگری پدا عملیه بنت و حکومت عینو مینه قباله سکی و سوریا پټ و پوله کن انت و به کانونئ روشنیا گام چیسته بنت. آء گیش کُرت مالیه و ترانسپورتئ وزارت مان هراتی ولایتا به اوشتارینتگ بوتگین کانتیرانی سکی و سوریانی حل کنگئ باروا وتی اپیلان گون جمهوریین ریاستاشریک کن انت.جمهوریین اُستُمان کماش روش و درا کُرت به مزنین کندهاری لُوړا به مُچین وطنئ کچ و کاسا به معارفا خاصین دِلگوشی بی ایت و به ای بهرا سکی و سوری حله بنت. آء گیش کُرت، سپین بولدک به اوشکین بندری بدله بی ایت.وطنئ جمهوریین اُستُمان کماش گُشت، به مهمین اولسری کاریی وړا به آپیئ شئونکاریی سرا دلگوشی و پیه و سرمایه ایر کنگه بی ایت. به کجکی بندی بُروز برگا یک ملیارد متر مکعب آپ دگه پسانه بی ایت و به پانادی شه تخنیکین کچ و کاسانی دراء کنگا و رندا به موسی کلا هم یک دگه بندی جوړه بی ایت.