جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون برتانیی ملیین امنیتئ سلاء کارا گند و نند کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون برتانیی ملیین امنیتئ سلاء کارا گند و نند کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی دیگری مان آلمان به مونیخی امنیتین کنفرانسئ پانادا گون برتانیی کابینه وزیر و گون ملیین امنیتئ سلاءکار مارک سیدویل گندونند کُرت.مان ای گند ونندا هر دو نیمگ به دونیمگین رابطه، سولئ لړ، به سیم و دمگئ مسله، افغانستانئ امنیت و به جتاجتاین بهران گون افغانستانا به برتانیی پلامُرزیی باروا بحث و گپ و هبر کُرت انت.