جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون هندی ډنى کارانی وزارتئ کمک کارا گند و نند کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون هندی ډنى کارانی وزارتئ کمک کارا گند و نند کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیگری گون هندی جمهوریتئ ډنی کارانی وزارتئ کمک کار هارش وردن شرینگلا مان ارگا گند و نند کُرت.مان ای گند و نندا هر دو نیمگ به افغانستان و هندی رابطانی ود و دیمریی، سولئ لړ و به سیم و دمگئ جاور و حالتئ باروا بحث و گپ و هبر کُرت انت.