جمهوریین اُستُمان کماش غنی په حوتئ ۱۶ می تُروسپرینوکین دپ دیگئ پټ و پولئ مکسدا هیتی ټاینت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی شه یک حکمئ راها به شهید استاد عبدالعلی مزاری بیست و پنچمین سالگپتئ دودا په تُروسپرینوکین حمله و هلگرئ هر نیمگین پټ و پولئ مکسدا یک هیتی ټاینت.

گون جمهوریین اُستُمان کماشئ حکما بریبر به لویی څارنوالیی کمک کار عبدالفتاح عزیزی مزنیا و سلاهبندین پوجئ اعلی سرقوماندانی نظامین سرمفتش محمد حمید طهماسی، ولسی جرگه گسویین کارانی و ملیین امنیتئ کمیسیونئ کماش فدامحمد الفت، بشرین حکانی وت واکین کمیسیونئ کمک کار نعیم نظری، ملیین امنیتئ مزنین ریاستئ نمایندگ فرید جلالی، گسویین کارانی وزارتئ تروریزمئ ریاستئ سرپرست عزیزالله اتل و استاد عبدالعلی مزاری بیست و پنچمین سالگپتئ دودئ گِرگئ کمیسیونئ کماش و باسکان به هیتئ وړا ټاینته، تان که نام گپتین دپ دیگا پټ و پول کن انت.

به حکما آته، نام گپتین هیت به ملیین وحدتئ شهید استاد عبدالعلی مزاری شهادتئ بیست و پنچمین سالگپتئ دودا تُروسپرینوکین حمله و هلگرا په هورت گندی و هر نیمگین وړى پټ و پول و به دو هپتگا وتی رپوټا نز و مُچ و گون جمهوریین ریاستا شریک کن انت.