جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون نیام اُستُمانین سازمانئ خاصین نمایندگا خیر واگنگئ گند و نندا کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون نیام اُستُمانین سازمانئ خاصین نمایندگا خیر واگنگئ گند و نندا کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی په افغانستانا گون نیام اُستُمانین سازمانئ خاصین نمایندگ تادامیچی یاماموتو مان ارگا به خیرواکنگئ گند و نندئ دودا علامه سید جمال الدین افغانئ دولتین نشانا دات.

شه نشانئ دیگا و رندا، جمهوریین اُستُمان کماش غنی مان افغانستانا نیام اُستُمانین سازمانئ خاصین نمایندگ تادامیچی یا ماماموتوی رو و کدر دارین کوشست و تلواسگان سِتای وړ زانت، و گُشت شما گون افغانستانئ اُستُمانا به مدتئ بهرا وتی ذمه داریا برجا کُرتیت و گون افغانستانئ نظام یکجا په مدامیین ود و دیمریی، و به بشرین حکانی گیشترین خوندی بوهگ و به سول و امنئ برجا کنگئ بهرا تچ و تاگ و کوشست و تلواسگ کُرت ایت.

تادامیچی یاماموتو مان افغانستانا شه وتی ماموریتا وشحالی روش کُرت و گون افغانستانئ نوکین حکومتا به جتا جتاین بهران و به خاصین ډولی په اُستُمانا به خذمت کنگ و به سولئ دیما برگئ بهرا، سوبانی امیتا کُرت.