جمهوریین اُستُمان کماش غنی په آذربایجانی جمهوریین اُستُمان کماشا نوروزا مبارکی دات

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی مروچی دیگری شه تلیفونئ راها په آذربایجانی جمهوریین اُستُمان کماش الهام علی اوف نوکین سال و نوروزا مبارکی دات.به ای تلیفونین گپ و هبران هر دو نیمگ به نوروزئ دمگئ وطنانی دود و هوریئ باروا گپ و هبر کُرت انت و آذربایجانئ جمهوریین اُستُمان کماش گُشت نوروزئ دمگئ  وطن بائید گیشتر گون یکی دگرا کار کن انت، تان که تاریخی، ربیدگی و گزرانین رابطه شه دیما گیشتر ود و دیمریی کن انت.الهام علی اوف گیش کُرت، سری کرونایی ویروسی خطرا، لارجوردی راها پاچ کُرته و شه ای راها مان افغانستان و یوروپا سوداگرین چیز بُرتگ و آورتگه بنت.