به جمهوریین اُستُمان کماش غنی پدا گیچین بوهگئ باروا قرغزستانئ جمهوریین اُستُمان کماشئ مبارکئ پیگام

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمد اشرف غنی پدا گیچین بوهگئ باروا جمهوریین اُستُمان کماشئ وړا، قرغزستانئ جمهوریین اُستُمان کماش سورونبای جیین بیکوفی نیمگا مبارکئ کُللُو و پیگام رسته.به قرغزستانئ جمهوریین اُستُمان کماشئ مبارکئ پیگاما لیکیتگ بوته《به افغانستانئ جمهوریین اُستُمان کماشئ وړا په دوم رونا جمهوریین اُستُمان کماش غنی ټاینگ بوهگا په افغانستانئ دولت و جوانین اُستُمانا مبارکه گُشین.》واجه بیکوف به هر دو وطنانی نیاما به نیکین رابطانی سرا اشاره کُرت و گُشت، امیت دارین که به آیوکا به افغانستان و قرغزستانئ نیاما به هر دو وطنانی نپ و کټا گیشترین رابطانی شاهد بنت.به ای مبارکئ پیگامئ گډسرا آته: ‌《په ته واجه دُراهی، نیکبختی، سوب و همیراز په افغانستانئ شریفین اُستُمانا سول و آرامیئ دعا کنین.》