به جمهوریین اُستُمان کماش غنی مزنیا امنیتین دیوان جوړ بوت

به جمهوریین اُستُمان کماش غنی مزنیا امنیتین دیوان جوړ بوت

به افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی و سلاهبندین پئوجئ اعلاین سرقومندانئ مزنیا امنیتین دیوانی مروچی دیگریی شه ویدیو کنفرانسئ راها جوړ بوت.مان ای دیوانا که به ارگا تسر بوت، اول ملیین دیم پانی و گسویین کارانی وزارت و ملیین امنیتئ مزنین ریاستئ ذمه دار وتی رپوټان به وطنئ امنیتین جاورئ باروا دات انت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی شه وطنئ امنیتی و دیم پانین واکانی کوشست و تلواسگان منتواری روش کُرت و شه ولسوالیان تان شار و بنجاهان به امنیتین واکانی جونبگئ سرا سوگه کُرت.همیراز جمهوریین اُستُمان کماش غنی په ټپیانی درمان کنگ و به پرسونلئ اړ و ضلورتانی پوره کنگئ سرا سوگه کُرت و ذمه داران راهشونی کُرت که به امنیتی و دیم پانین واکانی نیاما به گیشترین همتواریئ بهرا سک دلگوشی داشته بنت.جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ اعلاین سرقومندان مزن راهانی امنیتئ برجاه کنگا شه امنیتین واکانی سرئ کاران زان انت و امنیتی و دیم پانین واکانی ذمه داران راهشونی کُرت که به مزن راهانی امنیتئ برجاه کنگئ بهرا پورین همتواریان به نیاما بیارانت.