مان پاکستان به کپتگین بالئ گرابئ دیم هون بوتگانی باروا جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی دلپدردیئ پیگام

په بژن سهی و سرپد بوتُن که مان کراچی شارا شه پاکستانئ جهانین هواهین بالئ گرابئ کپتنئ وجا مسافر ټپی و سرئ تاوانان دیستان.انا الله و اناالیه راجعونبه افغانستانئ اُستُمان و حکومتئ نمایندگیا وتی دِلپدردیاگون ای دردینوکین دپ دیگئ دیم هون بوتگین مردمانی لوگ مهلوکان که وتی باسکان شه دستا داتان و همیراز وتی دِلپدردیا گون پاکستانئ حکومتا شریکه کنین.افغانستانئ اُستُمان ای دپ دیگئ دیم هون بوتگین مردمانی درد دیستگین لوگ مهلوکانی جاور و حالتا زانت و مئ اُستُمان و حکومت به ای دردینوکین وخت و وهده به پاکستانئ اُستُمان و حکومتئ پانادا اِنت.محمداشرف غنی افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش