جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون امنیتی و دیم پانین واکانی بنیادانی ذمه داران به شهیدانی وارث و پدریچان به رسگئ باروا گپ و هبر کُرت

جمهوریین اُستُمان کماش غنی گون امنیتی و دیم پانین واکانی بنیادانی ذمه داران به شهیدانی وارث و پدریچان به رسگئ باروا گپ و هبر کُرت

افغانستانئ اسلامیین جمهوریتئ جمهوریین اُستُمان کماش محمداشرف غنی مروچی پیشینی گون امنیتی و دیم پانین واکانی بنیادانی ذمه داران شه ویدیو کنفرانسئ راها به امنیتی و دیم پانین واکانی شهیدانی وارثان به رسگئ باروا گپ و هبر کُرت.به ای دیوانا که ملیین امنیتئ سلاءکار داکترحمدالله محب هم ات، اول ملیین دیم پانی و گسویین کارانی وزارتانی ذمه دار به امنیتی و دیم پانین واکانی شهیدانی مالوماتین دیتابیسئ بریبر کنگ، شهیدانی وارثانی اسنادانی بریبر کنگ و به امنیتی و به دیم پانین واکانی بنیادانی هورین پالیسئ بنیادا شهیدانی وارث، امنیتی و دیم پانین واکانی گار بوتگ و گون بندین سپاهیانی لوگ مهلوکان به مدامین پلامرزیئ باروا وتی رپوټان په جمهوریین اُستُمان کماشا دات انت.آء گُشت انت، امنیتی و دیم پانین واکانی شهید و آوانی وارثانی مالوماتین دیتابیسئ کار دیم به هلاس بوهگا اِنت و به امنیتی و به دیم پانین بنیادانی هورین پالیسئ بنگیجا بریبر گون شهیدانی وارث، امنیتی و دیم پانین واکانی زیان بوتگین و بندین سپاهیانی لوگ مهلوکان مدام مددت بنت.جمهوریین اُستُمان کماش و سلاهبندین پئوجئ سرقومندان شه امنیتی و دیم پانین واکانی رهدربریا منتواری روش کُرت و شه امنیتی و دیم پانین واکانی سربهادیوکیان که به وت واکی و وطنئ ډگارین وت واجه هیئ ساتگئ بهرا دیم هونی داتان سِتا کُرت.جمهوریین اُستُمان کماش به امنیتی و دیم پانین واکانی رسگئ بهرا به زوتین گامانی چیست کنگئ سرا سوگه کُرت، و گُشت بوتگین تچ و تاگ بس نه انت، امنیتی و دیم پانین واکانی حک به مئی سرا باز اِنت. و به آوان رسگ امئ مزنین ذمه داریی اِنت. آء گیش کُرت، به ای بهرا وختئ گوازینگ و کم کاری منئگئ وړ نه اِنت.وطنئ جمهوریین اُستُمان کماش امنیتی و دیم پانین واکانی ذمه داران راهشونی کُرت، تان که به قوانین و بیروکراسیان که به امنیتی و دیم پانین واکانی وارثان به رسگئ بهرا سد و پونگانی وج و سببه بی ایت، اصلاحات به نیاما بیئیت که به وخت و وهدیی گون آوان مددت بئ ایت.جمهوریین اُستُمان کماش غنی به امنیتی و دیم پانین واکانی ټپیان به پورهین رسگئ بهرا گُشت، مئ امنیتی و دیم پانین واکانی دیم هونی مزنین رو و کدری دارایت و په آوان بائید معاش، امتیازات و به آونی وارثان به رسگئ بهرا هیچ وړى کم کاری نه بائید بی ایت.